Řešení

HUBER řešení pro úpravu kalů

Čím lépe ošetříme odpadní vodu, tím více kalu vyprodukujeme. Primární kal se skládá z pevných částic, které byly obsaženy v surové odpadní vodě, sekundární kal obsahuje biomasu, která byla vytvořena během biologických procesů při čištění odpadní vody. Eventuelně se můžeme setkat i s terciárním kalem, který vzniká v náročnějších čistících aplikacích při chemicko-fyzikálních procesech.

Nejvýznamnější procesy úpravy kalu obsahují:

  • Zahušťování zkoncentrováním pevných látek
  • Čištění pro odstranění nežádoucích pevných částic
  • Desinfekci pro inaktivaci patogenních látek 
  • Odvodněníg mechanickým zmenšením podílu vody
  • Sušení odpařením
  • Spalování tepelnou oxidací organické sušiny

Nabízíme vysoce účinné řešení HUBER pro úpravu kalu od zahuštění, po jeho opětovné využití.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Detaily

Detaily

HUBER zpracování kalů

HUBER nabízí kompletní vybavení pro zpracování kalů:

Zachycení – Zahuštění – Desintegrace – Odvodnění – Sušení – Využití…
... vše z jednoho zdroje

Kaly jako produkt mechanického, biologického a chemického čištění odpadních vod představují hlavní odpad z komunální čistírny.

Produkovaný objem kalu závisí – vedle systému čištění – na počtu napojených obyvatel. Jeho množství se také liší podle země a regionu. Významné rozdíly také vznikají mezi městy a venkovem a celková roční produkce kalu na jednoho tak obyvatele leží v rozmezí 20 až 45 Kg suché hmotnosti.

Mezi vícero vlastnostmi kalu, které jsou důležité z hlediska nákladů na jeho zpracování, hraje rozhodující roli obsah vody. Ten ovlivňuje charakter a kvalitu kalu, možnost přepravy a s tím spojené náklady na jeho likvidaci. Obsah sušiny kolísá podle druhu kalu a podle způsobu úpravy.

Chemické složení závisí kromě jiného na kvalitě odpadní vody a systému čištění. Velký význam zde má obsah těžkých kovů, neboť možnost zemědělského využití nebo rekultivace je podle tohoto obsahu omezena. V poslední době se vícekrát prokázalo, že takovýto způsob nakládání s kalem není tak nezávadný, jak se dlouho myslelo. I přes dodržení předepsaných omezení pro zemědělské využití čistírenského kalu bylo zjištěno zvýšení obsahu těžkých kovů v půdě. Kromě toho jsou čistírenské kaly v různém rozsahu zatíženy četnými endokrinologicky aktivními látkami. Aplikace čistírenských kalů na zemědělsky využívané pozemky vede proto k vážnému zatížení půdy těmito látkami.

Evropské předpisy stanovují, že skládkovány mohou být pouze látky se ztrátou žíhání do 5 % svého objemu, což prakticky znamená zákaz skládkování čistírenského kalu a nadále může být skládkován pouze popílek vzniklý jeho spalováním. Spalováním vysušeného kalu totiž vzniká energie, jejíž výhřevnost se blíží hnědému uhlí a získaná energie je dostatečná k následnému sušení kalu.

HUBER nabízí prakticky kompletní řetěz procesů na zpracování čistírenských kalů.

Downloads

Fotografie

Fotografie

STRAINPRESS® Sludgecleaner SP
ROTAMAT® Disc Thickener RoS 2S
ROTAMAT® Screw Thickener RoS 2
ROTAMAT® Screw Press RoS 3
ROTAMAT® Screw Press RoS 3Q
ROTAMAT® Screw Press RoS 3Q
HUBER Drainbelt DB
HUBER Solar Active Dryer SRT
HUBER Middle Tempe

Videos

Videos