HUBER řešení pro textilní a kožedělný průmysl

Odpadní vody z textilního a kožedělného průmyslu obsahují spoustu nečistot, zejména vláken a vlasů, stejně tak písek a jíl. Vedle toho jsou obsaženy též barvy, bělidla a látky s vysokými nároky na kyslík během svého rozkladu (COD a BOD). Takto silně znečištěné vody nelze vypouštět přímo do kanalizace bez vysokých poplatků za odbourání těžkého odpadu, a proto je ekonomicky výhodné jej nejprve předupravit přímo v místě původu. V řadě případů je výhodnější kompletní vyčištění odpadní vody tak, aby mohla být vypouštěna rovnou do recipientu, nebo opětovně využita jako užitková voda.

Více...Zavřít

Podoba konečné úpravy závisí na velikosti daného podniku, objemu produkovaných odpadních vod a obsahu nečistot. Zatímco malé firmy pouze odstraňují pevné příměsi, větší závody jsou obvykle zavázány i k odstranění barev a látek BOD a COD. 

Normy kvality na vypouštěnou vodu musejí být samozřejmě dodrženy, v řadě případů je však ekonomicky výhodnější udělat více a minimalizovat náklady na vodní hospodářství. Vzhledem k vysoké spotřebě vody je často výhodné užitkovou vodu recyklovat.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Process Description

Odpadní vody z textilního a kožedělného průmyslu mají velký obsah pevných látek, písku, vláken, barviv, tuku a látek s vysokými nároky na kyslík během svého rozkladu (COD a BOD). Voda je nejprve předčištěna v ROTAMAT® kompaktním zařízení s integrovanými jemnými česli a lapákem písku. Shrabky jsou zde promyty a slisovány, písek odtěžen. Za účelem odstranění vláken a vlasů poskytujeme ošetření pomocí našeho mikro síta (ROTAMAT® mikro síta RoMem), s velikostí ok 0.5 až 1 mm.

Po usazení ve vyrovnávací nádrži následuje chemické ošetření. Typ a množství přidaných chemikálií závisí na složení odpadní vody a její požadované kvalitě, obvykle jsou zapotřebí její zkušební testy. Nejzákladnějším ošetřením je přidání polymerů za účelem flokulace. Chemicky upravená voda je dále zpracována v HUBER flotační jednotce uvolněným tlakem vzduchu (DAF). Tuky a pevné látky jsou zde téměř kompletně odstraněny vy formě flotačního kalu. Obsah BOD a COD látek je silně omezen. Odtok z flotační jednotky může být vypouštěn přímo do komunální kanalizace.

Tam, kde se odpadní vodu vypouští do recipientu, nebo recykluje na vodu užitkovou, je třeba její další úprava. Jednou z možností je zpracování v HUBER membránovém bioreaktoru. Membrány zachytí prakticky všechny pevné částice a bakterie. Při mírnějších nárocích na kvalitu nabízíme jako variantu dodatečné přidání flokulantu a následné chemicko-fyzikální přečištění v CONTIFLOW® pískovém filtru.

Množství kalu z čištění odpadních vod může být zpracováno a podstatně sníženo pomocí našich HUBER zařízení pro zahušťování kalu a odvodnění kalu. Ještě větší redukci kalu lze dosáhnout pomocí HUBER sušičky kalu. Výsledný produkt může být použit jako palivo.

Realizaci našich technologií doplňujeme nabídkou našich osvědčených HUBER komponentů z nerezové oceli, např. šnekových dopravníků, krytů šachet, schodišť, plošin a zábradlí.

Produkty

request further information about this solution