HUBER řešení pro papírenský průmysl

  • Tailored overall solutions from one source
  • Long expertise in industrial wastewater treatment
  • Well-proven products
  • Global presence

Charakteristický pro odpadní vody tohoto odvětví průmyslu je vysoký obsah pevných látek (zejména vláken) a látek s vysokými nároky na kyslík během svého rozkladu (COD a BOD). Takto silně znečištěné vody nelze vypouštět přímo do kanalizace bez vysokých poplatků za odbourání těžkého odpadu, a proto je ekonomicky výhodné jej nejprve předupravit přímo v místě původu. V řadě případů je výhodnější kompletní vyčištění odpadní vody tak, aby mohla být vypouštěna rovnou do recipientu, nebo opětovně využita jako užitková voda.

Podoba konečné úpravy závisí na velikosti daného podniku, objemu produkovaných odpadních vod a obsahu nečistot. Zatímco malé firmy pouze odstraňují pevné příměsi, větší závody jsou obvykle zavázány i k odstranění látek BOD a COD.

Více...Zavřít

Papírny jsou velkými spotřebiteli vody a zároveň velkými producenty kapalného odpadu s citelným dopadem na životní prostředí. Právě pro takovéto stavy je mimořádně výhodné opětovně recyklovat odpadní vodu a navracet ji do výrobního procesu, což vede k minimalizaci nákladů i dopadů na přírodu.

Odbourání zachycených shrabků je potenciálně ještě nákladnější. Zachycená papírová vlákna však mohou být navrácena zpět do výroby a ostatní kal může být po vysušení skládkován, nebo spálen jako tuhý odpad.

Systémový koncept

Systémový koncept

Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.
Click on the image to get a detailed, interactive view with additional information and links.

Popis procesu

Popis procesu

Povrchová voda určená pro úpravu na vodu užitkovou protéká přes HUBER síta, které odstraní nežádoucí nečistoty. Shrabky jsou proprány, odvodněny a zahuštěny v našem Wash-Pressu (WAP).

Odpadní voda ze zpracování dřeva obsahuje pevné látky, jako jsou dřevěné štěpky, piliny a podobně, které jsou odstraněny našimi ROTAMAT® rotačními síty. Rotační síto současně čistí, odvodňuje a zahušťuje shrabky tak, aby mohly být odbourány jako pevný odpad. Následně je odstraněn jíl, písek a jemný štěrk pomocí HUBER kruhového lapáku písku, organická a minerální frakce je odseparována v naší pračce písku. Vypraný a odvodněný produkt může být následně účelově využit, např. jako konstrukční materiál.

Odpadní vody z výroby vysoce zatížené organickými látkami jsou mechanicky předčištěny pomocí našich ROTAMAT® jemných rotačních česlí s obvyklou šířkou průliny 1 mm.

Voda s obsahem velkého množství vláken je čerpána do ROTAMAT® bubnového síta RoMesh®. Jeho hlavní pracovní část je tvořena jemným drátěným sítem o velikosti ok mezi 0.2 až 1 mm. Po chemické úpravě jsou zbývající nečistoty odstraněny v HUBER flotační jednotce uvolněným tlakem (DAF). Odtok může být následně vypouštěn přímo do komunální kanalizace.

Pro další plně biologické zpracování nabízíme HUBER membránový bio-reaktor. Voda z jeho odtoku může být vypouštěna rovnou do recipientu. Je natolik kvalitní, že může být také přímo opětovně použita pro užitkové účely.

Výsledný odpad s vysokým obsahem vláken je odvodněn naším šnekovým lisem a poté navrácen zpět do výrobního procesu. Aktivovaný kal (sekundární) tvořený biomasou z biologického ošetření, je odvodněn a poté může být použit v bioplynových stanicích jako vynikající surovina.

Realizaci našich technologií doplňujeme nabídkou našich osvědčených HUBER komponentů z nerezové oceli, např. šnekových dopravníků, krytů šachet, schodišť, plošin a zábradlí.

Řešení

Downloads

Fotografie

Fotografie

 

Produkty

request further information about this solution